Právní upozornění

PODMÍNKY WEBOVÝCH STRÁNEK

Zde uvádíme podmínky (dále jen „Podmínky“) používání webových stránek společnosti  ALFASIGMA CZECH s.r.o., se sídlem Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 24251691, [email protected], společnosti založené v souladu s právním řádem České republiky (dále jen „Alfasigma“).

Používáním nebo procházením těchto webových stránek (dále jen „Webové stránky“) návštěvník/uživatel (dále souhrnně „Uživatel“ nebo jakákoli zmínka ve smyslu „vy“ nebo „váš“) souhlasí s tím, že bude vázán a bude dodržovat následující Podmínky a související zákony a předpisy.

Webové stránky a jejich obsah se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé z Webových stránek, jejich obsahu a Podmínek nebo v souvislosti s nimi podléhají výhradní jurisdikci soudů v České republice.

Společnost Alfasigma si vyhrazuje právo přijmout bez předchozího upozornění nápravná opatření, pokud zjistí, že byly tyto Podmínky porušeny. Mezi nápravná opatření patří ukončení přístupu Uživatele k Webovým stránkám a jejich službám a odstranění jakéhokoli materiálu, který Uživatel případně na Webové stránky nahrál, a to bez jakékoli odpovědnosti na straně společnosti Alfasigma.

ROZSAH PŮSOBNOSTI

Webové stránky vlastní a/nebo spravuje společnost Alfasigma.

Alfasigma je společnost působící v oblasti vývoje, výroby, distribuce a propagace léků na předpis a volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků a výrobků osobní hygieny (dále jen „Produkty“), které se vyrábějí podle nejvyšších národních a mezinárodních standardů.

Ačkoli jsou Webové stránky přístupné z jiných částí světa, byly vytvořeny pro Českou republiku, a proto se řídí českými zákony. Veškeré informace jakékoli povahy obsažené na Webových stránkách, včetně informací týkajících se Produktů, platí pouze pro Českou republiku.

Informace obsažené na Webových stránkách nepředstavují výzvu k nákupu, dodání nebo obchodování s Produkty nebo službami.

Webové stránky také obsahují informace týkající se terapeutických oblastí, ve kterých společnost Alfasigma působí v rámci své výzkumné činnosti a Produktů. Tyto informace nemají nahradit poskytnutí lékařské péče a poradu s lékařem. Z tohoto důvodu se o diagnóze a vhodné léčbě poraďte výhradně se svým lékařem. Informace týkající se léků na předpis jsou v souladu s příslušnými právními předpisy obsaženy ve zvláštních sekcích Webových stránek s přístupem omezeným na zdravotnické odborníky.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Webové stránky byly navrženy a vytvořeny tak, aby využívaly jednoduchá a snadno srozumitelná sdělení a obecný obsah.

Webové stránky nepředstavují a nesmí se využívat jako oficiální komunikační kanál mezi společností Alfasigma a Uživatelem. Pokud máte v úmyslu navázat se společností Alfasigma kontakt, musíte použít konkrétní uvedené kanály.

Texty, informace a další údaje uveřejněné na Webových stránkách a v Odkazech (jak jsou definovány níže) slouží pouze pro informační účely a nejsou oficiálního charakteru.

Společnost Alfasigma sestavuje informace uvedené na těchto Webových stránkách podle svých aktuálních znalostí a v souladu s vysokými standardy profesionální péče a vynakládá veškeré úsilí, aby byly tyto informace aktuální, a to i prostřednictvím správného výběru a pečlivého zkoumání zdrojů informací.

Nicméně vzhledem k rychlosti, kterou se zprávy na internetu vyvíjí a mění, se tímto společnost Alfasigma vzdává jakékoli odpovědnosti za aktualizaci, správnost a úplnost informací obsažených na Webových stránkách a nepřijímá odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí jakéhokoli druhu ani za jakékoli přímé, následné nebo náhodné škody vzniklé při čtení nebo používání uveřejněných informací nebo jakéhokoli typu obsahu dostupného na Webových stránkách, případně při přístupu k materiálům obsaženým v Odkazech či při jejich používání.

Společnost Alfasigma nenese odpovědnost za změny na Webových stránkách nebo za to, že se Webové stránky případně stanou dočasně nebo trvale nedostupnými.

Kromě toho si společnost Alfasigma vyhrazuje právo pravidelně bez předchozího upozornění měnit obsah Webových stránek a tyto Podmínky. Veškerými změnami Podmínek jste vázán/a, proto doporučujeme, abyste tyto stránky pravidelně navštěvoval/a a přečetl/a si jejich aktuální znění.

Společnost Alfasigma nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti připojením k jejím Webovým stránkám, a to i při výskytu počítačových virů nebo z jiných příčin, a vyhrazuje si právo podniknout odpovídajícím způsobem právní kroky proti jakékoli činnosti prováděné s cílem poškodit nebo omezit používání Webových stránek.

ADRESNÉ A DALŠÍ INFORMACE

Veškeré případné údaje a informace zadané na Webové stránky, názory vyjádřené v diskusních fórech a všechny ostatní kroky zahrnující interakci s jinými Uživateli nebo s Webovými stránkami jako takovými jsou na vlastní odpovědnost Uživatele.

Odkaz na plné znění Zásad ochrany osobních údajů a Zásad používání souborů cookies je k dispozici v zápatí těchto Webových stránek.

Společnost Alfasigma odmítá jakoukoli odpovědnost za používání Webových stránek a jakéhokoli Odkazu na nich, jehož obsah přesahuje rámec obecných informačních účelů.  Ohledně dat obsažených v potvrzovacích nebo analytických studiích se řiďte oficiálními publikacemi.

Společnost Alfasigma odmítá jakoukoli odpovědnost za přímé nebo následné škody způsobené třetím osobám a vzniklé v důsledku případných chybných, nesprávných nebo neaktuálních informací.

Je zakázáno odesílat pomlouvačné, obscénní nebo urážlivé zprávy nebo jakékoli jiné zprávy, které jsou případně v rozporu s platnými právními předpisy. Společnost Alfasigma bude spolupracovat s úřady a urychleně uplatní ustanovení, jejichž cílem je identifikovat každou osobu, která se při odesílání materiálů na Webové stránky dopustila nezákonného jednání.

AUTORSKÁ PRÁVA

Webové stránky a jejich obsah (zejména včetně ochranných známek, log, názvů společností, informací, prognóz, údajů, obrázků, písma, grafů, poznámek, názorů a analýz), s výjimkou případů, kdy je uvedeno jinak, jsou vlastnictvím společnosti Alfasigma a/nebo společností skupiny Alfasigma, případně jsou pod kontrolou společnosti Alfasigma nebo společností skupiny Alfasigma. 

Práva související s používáním Webových stránek a jejich obsahu jsou vyhrazena společnosti Alfasigma a jsou chráněna příslušnými zákony, včetně autorského zákona.

Uživatel není oprávněn užívat komerční obsah náležející společnosti Alfasigma a třetím stranám uvedeným na Webových stránkách, a to ve vztahu k ochranným známkám, patentům, technologiím, produktům a procesům ani ve vztahu k jinému právu duševního a průmyslového vlastnictví. 

Uživatel souhlasí s tím, že společnost Alfasigma se bude bránit před veškerými nároky, škodami, závazky, soudními řízeními a jakýmikoli jinými škodlivými následky vyplývajícími z porušení práv třetích stran, zejména včetně autorských práv, práv k ochranným známkám, patentových práv, práv duševního a průmyslového vlastnictví a práv na ochranu proti nekalé soutěži a pomluvám, za něž nese Uživatel při procházení Webových stránek a používání jejich obsahu odpovědnost.

Třetí osoby nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Alfasigma používat pro žádné účely název Alfasigma. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Alfasigma je jakékoli použití názvu pro reklamu nebo publicitu zakázáno, i když má třetí osoba se společností Alfasigma navázanou průběžnou spolupráci, včetně používání názvu jako odkazu na webové stránky jiné společnosti.

Stahování, prohlížení a tisk informací z Webových stránek se povoluje pouze pro osobní použití. Jakékoli používání obsahu Webových stránek pro jiné účely než osobní nebo pro komerční účely bez písemného souhlasu společnosti Alfasigma se nepovoluje. Ve všech ostatních případech je bez písemného souhlasu autora a vydavatele zakázáno úplné nebo částečné reprodukování v analogové nebo digitální podobě.

S předchozím písemným souhlasem společnosti Alfasigma se povoluje následující: citování z webových stránek pro účely komentáře, studie nebo recenze, pokud je jasně uveden autor textu a zdroj a jeho kontext, včetně adresy URL domovské stránky.

Kromě toho musí být na všech dílčích nebo úplných replikacích obsahu Webových stránek uveden následující odkaz: „Copyright © 2017 Alfasigma S.p.AVšechna práva vyhrazena.“

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované třetími osobami (dále jen „Odkazy“) a považované za zajímavé pro Uživatele. Použití Odkazů znamená, že bez omezení dobrovolně opouštíte webové stránky Alfasigma. Informace obsažené na odkazovaných stránkách nemusí být v souladu s ustanoveními českých právních předpisů, zejména s příslušnými ustanoveními  právních předpisů upravujících  reklamu na humánní léčivé přípravky, a jsou zcela nezávislé a nejsou pod kontrolou společnosti Alfasigma, která nepřijímá žádnou odpovědnost za jakýkoli nárok z nich případně vyplývající. Jsou povoleny pouze Odkazy na domovskou stránku a společnost Alfasigma nepotvrzuje ani nenese odpovědnost za obsah odkazovaných stránek. 

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree